HRUBAJIT GOGOI, AMANISHA BORAH, ANISUR RAHMAN KAUSAR, ANTARA SAIKIA, DIPANKAR PARASAR (2022) “Ayushman Bharat Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana And Its Crucial Impact On Human Health During The Time Of Covid-19 In India”, Journal of Pharmaceutical Negative Results, pp. 2850–2856. doi: 10.47750/pnr.2022.13.S10.341.