HRUBAJIT GOGOI, AMANISHA BORAH, ANISUR RAHMAN KAUSAR, ANTARA SAIKIA, DIPANKAR PARASAR. Ayushman Bharat Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana And Its Crucial Impact On Human Health During The Time Of Covid-19 In India. Journal of Pharmaceutical Negative Results, [S. l.], p. 2850–2856, 2022. DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S10.341. Disponível em: https://pnrjournal.com/index.php/home/article/view/9212. Acesso em: 28 may. 2023.