HRUBAJIT GOGOI, AMANISHA BORAH, ANISUR RAHMAN KAUSAR, ANTARA SAIKIA, DIPANKAR PARASAR. (2022). Ayushman Bharat Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana And Its Crucial Impact On Human Health During The Time Of Covid-19 In India. Journal of Pharmaceutical Negative Results, 2850–2856. https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S10.341