[1]
HRUBAJIT GOGOI, AMANISHA BORAH, ANISUR RAHMAN KAUSAR, ANTARA SAIKIA, DIPANKAR PARASAR 2022. Ayushman Bharat Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana And Its Crucial Impact On Human Health During The Time Of Covid-19 In India. Journal of Pharmaceutical Negative Results. (Dec. 2022), 2850–2856. DOI:https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S10.341.